kunst en publieke ruimte 

       
een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden | over deze site | hulp bij vinden

Urbain Mulkers

Op uitnodiging van Kunstvereniging Diepenheim en het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten ontwikkelde Arno van der Mark (1949) een toekomstscenario voor de uitbreiding van Diepenheim waarbij de relatie tussen dorp en landschap centraal staat. Dit scenario is uiteindelijk nooit uitgevoerd maar getuigt als concept van een dusdanig nieuwe invalshoek dat het de moeite waard is om te vermelden. Van der Marks projecten zijn typerend voor een engagement in de beeldende kunst waarbij de positie van de kunstenaar gelijkwaardig moet zijn aan die van andere ontwerpdisciplines. Hoewel de beeldende kunst in beginsel de basis vormt, is het gereedschap waarmee Van der Mark zijn projecten ontwikkelt aanzienlijk uitgebreider.

DRFTW (Driftwood), de naam waaronder hij en zijn huidige medewerkers opereren, stelt zich ten doel de parameters van stedenbouw, architectuur en beeldcultuur met elkaar te verenigen. Het scenario voor Diepenheim is een goed voorbeeld van de uitwerking hiervan. In het plan van DRFTW begint de uitbreiding van het dorp niet in een hoek van een plangebied, om zich vervolgens als een olievlek uit te breiden (zoals het geval is bij reguliere uitbreidingsplannen), maar wordt van meet af aan het hele gebied bebouwd. Dorpsuitbreiding en landschap worden zo geïntegreerd. Het landschap ‘schuift’ als het ware onder de bebouwing door. De aanleg van de totale infrastructuur in het uitbreidingsgebied is alleen wat de hoofdverbindingen betreft vastgelegd. Daardoor is het geen gefixeerd ontwerp, maar een flexibele 'onderlegger' waarvan de structuur wordt bepaald door een uitgebreide serie bebouwingsvariabelen. (IC)


foto: SKOR


foto: SKOR

Kunstenaars: